*Вакансія – Зразок*

Запрошуємо до команди педагогічних працівників

Запрошуємо на роботу у заклади освіти Бучанської територіальної громади

Заклади освіти чекають активних, креативних, мобільних людей, які вміють творчо підходити до своєї роботи, люблять працювати з дітьми, відкриті до нового та орієнтовані на розвиток особистості кожного учня Бучанської громади.

Станом на 1 травня 2020 року в закладах загальної середньої та позашкільної освіти актуальні наступні вакансії :

 • вчителі початкового навчання – ліцеї “Олімпієць”, “Європейський”, НВК №№ «Гімназія №7», СШ №№ 59;
 • вчителів української мови та літератури – ліцей “Європейський”, НВК № 19, СШ № 32;
 • вчителів російської мови – ліцей “Європейський”, СШ №№ 17, 121, ЗОШ №№ 5, 15, 27, ;
 • вчителів зарубіжної літератури – ліцей “Європейський”, ЗОШ №№ 71, 107, 127,
 • вчителів англійської мови – ліцей “Приморський”, “Ланжеронівський”, НВК №№ 13, 19;
 • вчителів французської мови – ЗОШ  № 72,
 • вчителів німецької мови – гімназія №1, НВК №13, ЗОШ №№ 56, 68, 71, 89, 105,
 • вчителів китайської мови – НВК “Гімназія № 7”,
 • вчителів польської мови – СШ № 121,
 • вчителів історії – СШ №№ 32, 111,  ЗОШ №№ 8, 37, 52,
 • вчителів біології – гімназія №8, ліцей “Олімпієць”, ЗОШ №№ 8, 39, 62, 72, 106, ВШ № 24,
 • вчителів географії – СШ №21, ЗОШ №№ 62, 107, 127,
 • вчителів фізики – гімназія № 8, ліцей № 9, НВК № 19, 84, СШ №№ 21, 121, “Гармонія”, ЗОШ №№ 27, 44, 47, 55, 78, 80, 82, 85, ВШ № 24,
 • заступника директора з навчально-виховної роботи –  НВК № 263, ЗОШ №№ 45, 56,
 • заступника директора з виховної роботи – НВК “Надія”,
 • сестер медичних – ЗОШ №№ 16, 45,
 • завідувача бібліотекою – ЗОШ №31,
 • бібліотекарів – СШ №35,
 • вихователів – НВК № 187, “Надія”,
 • керівника гуртка “ДПЮ” – СШ № 121,
 • культорганізаторів – будинок дитячої та юнацької творчості “Домінанта”,
 • керівника гуртка “Вокальний” – будинок дитячої та юнацької творчості “Домінанта”,
 • керівника гуртка декоративно-ужиткового мистецтва – центр дитячої та юнацької творчості “Еврика”,
 • інженерів-електроніків – ліцей “Європейський”, СШ №№ 35, 121, ЗОШ №№ 58, 77,
 • інжерів з охорони праці – ліцей “Європейський”, СШ №35, ЗОШ № 77,
 • секретаря-друкарку – ЗОШ №39,
 • прибиральників службових приміщень – ліцей “Європейський”.
 • практичних психологів – садочки №№ 28, 42, 78, 125, 187, 190, 197, 232, 293, 295, 113 (зі знанням сурдопедагогіки і жестової мови),
 • вчителів-логопедів – садочок № 248,
 • керівників музичних – садочки №№ 10, 42, 43, 90, 121, 293, НВК №90,
 • інструкторів з фізкультури – садочки №№ 2, 5, 21, 66, 77, 113, 121, 197, 225, НВК №№ 90, 310.

Згідно з новим законодавством про освіту педагогічних  працівників приймають на роботу керівники закладів освіти. 

Для працевлаштування потрібно звертатися безпосередньо у заклади освіти.

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН для використання у початкових класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою Посилання
Електронні версії підручників Посилання

БАЗОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН для використання в основній і старшій школі закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою Посилання
Навчальні програми 5-9 класи. Наскрізні змістові лінії Посилання
Електронні версії підручників Посилання

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України 13.04.2011 №329

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за №566/19304

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців)

у системі загальної середньої освіти

1. Ці Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів (вихованців) (далі – учні) у системі загальної середньої освіти та встановлюють відповідність між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником оцінки в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень.

2. Ці Критерії реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: початковий, середній, достатній, високий (додатки 1 та 2).

Перший рівень – початковий. Відповідь учня (учениці) фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення.

Другий рівень – середній. Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.

Третій рівень – достатній. Учень (учениця) знає істотні ознаки понять, явищ, зв’язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня (учениці) правильна, логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.

Четвертий рівень – високий. Знання учня (учениці) є глибокими, міцними, системними; учень (учениця) вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його (її) навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.

Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попереднього, а також додає нові.

3. За цими Критеріями оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів на уроках і вдома, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної, зокрема індивідуальне, групове та фронтальне опитування; письмової, зокрема самостійні та контрольні роботи, тестування; графічної, зокрема робота з діаграмами, графіками, схемами, контурними картами; практичної, зокрема виконання різних видів експериментальних досліджень та навчальних проектів, робота з біологічними об’єктами, виготовлення виробів.

При визначенні рівня навчальних досягнень учнів враховуються:

 • характеристики відповіді: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;
 • якість знань;
 • сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;
 • рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;
 • вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, формулювати гіпотези;
 • самостійність оцінних суджень.

4. Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової навчального плану закладу.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах оцінювання здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У випадку невідповідності рівня навчальних досягнень учня (учениці) цим Критеріям позначається “не атестований”.

Особливості оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевими органами управління освітою. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до цих Критеріїв.

До інших систем оцінювання може відноситися рейтингова система, яка сприяє формуванню ключових компетентностей і створює можливості для:

 • підвищення мотивації учнів до самонавчання та самооцінювання;
 • розширення можливості в індивідуальній підготовленості учнів на кожному етапі навчального процесу;
 • підвищення об’єктивності оцінювання не лише протягом навчального року, а й за весь період навчання;
 • градації значущості балів, які отримують учні за виконання різних видів робіт (самостійна робота, підсумкова робота, творча робота, олімпіади, виставки, конкурси творчих робіт, науково-дослідні й художні проекти, діяльність в органах учнівського самоврядування, у соціально-корисних проектах тощо).

З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод оцінювання портфоліо.

Портфоліо – це накопичувальна система оцінювання, що передбачає формування уміння учнів ставити цілі, планувати і організовувати власну навчальну діяльність; накопичення різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку; активну участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки.

Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня тощо.

Впровадження рейтингової системи оцінювання та методу оцінювання – портфоліо здійснюється з урахуванням рекомендацій МОНмолодьспорту.

О.В.Єресько, Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти

СТАРША ШКОЛА

ПОЛОЖЕННЯ про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» Посилання
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН для використання в основній і старшій школі закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою Посилання
Електронні версії підручників Посилання

Український правопис | .PDF

ПРОФІЛЬНІСТЬ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Профільність старшої школи в закладах загальної середньої освіти
Бучанської об’єднаної територіальної громади 2019/2020 н.р.

У всіх закладах загальної середньої освіти відкриті профільні класи –24 профільні класи з 8 напрямів, у яких навчається 571 учень (2018/2019 н.р. – 23 класи, 460 учнів).

Природничо-математичний:
– математичний у Бучанському НВК №4 (10-А, 11-А);
– інформаційно-технологічний у Бучанському НВК №4 (10-Б, 11-Б);
– біологічний у Бучанському НВК №3 (10-Б);
– економічний у Бучанському НВК №4 (10-В).
Військово-патріотичний у Бучанському НВК №2 (10 клас).

Історичний:
– в Бучанській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (10,11 клас);
– в Бучанському НВК №3 (11-А клас).
Філологічний:

української філології в:
– Бучанському НВК №2 (11 клас);
– Бучанському НВК №3 (11-Б);
– КЗ Блиставицький ЗЗСО І-ІІІ ст. №8 (10 клас);
– КЗ Гаврилівський ЗЗСО І-ІІІ ст. №8 (10 клас, 11 клас);

іноземної філології в:
– Бучанському НВК №3 (10-А);
– Бучанській СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 (10-А-Б-В, 11-А, 11-Б класи);
– Бучанській Українській гімназії (10, 11 класи);
– ПНВК «Академія мудрості» (10 клас).