Востаннє змінено: 08 грудня 2016

Дошкільна освіта

    "Дошкільна освіта є самостійною системою, обов’язковою складовою освіти в Україні, яка гармонійно поєднує сімейне та суспільне виховання. Найпершим суспільним середовищем для дитини стає дошкільний навчальний заклад, метою якого є забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я, виховання ціннісного ставлення до природного й соціального довкілля, до самої себе, формування механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих..."      Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.
    Система дошкільної освіти міста  включає в себе 6 дошкільних навчальних закладів та 1 НВК, у складі якого 10 дошкільних груп.
    Всього у ДНЗ та НВК міста функціонує 57 груп, в яких виховується 1846 дітей, що складає 60 % від загальної кількості дітей дошкільного віку у місті.
    Всі дошкільні навчальні заклади комбінованого типу – 15 груп з вадами мовлення та 2 групи  з вадами зору ( ДНЗ № 4 «Пролісок»).

   
    Пріоритети дошкільної освіти міста Бучі:

    -    забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання всім дітям старшого дошкільного віку;
    -    популяризація обов’язкової дошкільної освіти для дітей 5-річного віку через різні форми її здобуття;
    -    поліпшення якості дошкільної освіти через розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток;
    -    забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;
    -    збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства;
    -    модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
    -    урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.
    Орієнтири розвитку дошкільної освіти у 2015/2016 навчальному році
    Зміст освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році має відповідати Державному стандарту — Базовому компоненту дошкільної освіти, зокрема його основним концептуальним положенням та вимогам до рівня освіченості, розвитку й вихованості дитини шести (семи) років перед її вступом до школи.
    Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджені або рекомендовані Міністерством освіти і науки України чи схвалені для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково­методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.


    Пріоритетні напрями дошкільної освіти

    Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в новому навчальному році педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів мають спрямовувати свою діяльність на формування всебічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи. Розглянемо коротко основні змістові аспекти цієї роботи.
    Період раннього дитинства є визначальним у становленні фізично та психічно здорової особистості. Здобуття якісної освіти залежить від фундаменту, який закладається в перші роки життя людини. Тому важливими є організація та проведення педагогами своєчасної освітньої роботи з наймолодшими дітьми. Основною умовою забезпечення повноцінного розвитку дітей раннього віку є створення в дошкільному навчальному закладі предметно-розвивального простору, який має відповідати принципам безпечності, комфортності, дитячої активності, динамічності та універсальності, раціональності й збалансованості в наповненні різних його складових.
    Особливої уваги з боку педагогічних колективів потребує також питання забезпечення успішної адаптації дітей до нових умов життя в дошкільному навчальному закладі. Ефективність його розв’язання залежить від налагодженості тісної взаємодії між педагогами і батьками.
    Наразі надзвичайно актуальним аспектом педагогічної роботи має стати виховання в дітях патріотизму — ціннісного ставлення до рідної землі та українського народу. На шляху до цього важливо активізувати емоційну сферу дошкільників, інформуючи про історію, традиції, культуру рідної країни, сприяючи усвідомленню необхідності шанувати їх і відтворювати.
    Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються передусім на інтересі до найближчого соціального, природного і культурного оточення — сім’ї, батьківського дому, рідного міста. Саме тут дитина відчуває себе невід’ємною частиною суспільства, рідного народу, усвідомлює зв’язки між поколіннями, тут у її серці зароджується патріотизм. Ось чому педагогам варто приділяти увагу формуванню у дошкільників дієвих емпатійних проявів щодо близьких. Адже мало розуміти, що таке доброта, турбота, вдячність, взаємодопомога — необхідно проявляти ці почуття в повсякденні, цінувати членів своєї сім’ї й тепло рідної домівки.
    Виховання любові до Батьківщини, гордості за свою країну неодмінно має поєднуватися з формуванням доброзичливого, толерантного ставлення до кожної окремої людини, до культури інших народів, незалежно від кольору шкіри та віросповідання. Необхідно сприяти формуванню в дітей етики міжнаціонального спілкування, що передбачає симпатію, доброзичливість, повагу до людей різних національностей, що живуть в Україні, інтерес до їхнього життя, культури, історії і мови.
    Особливої уваги з боку дорослих, зокрема педагогів, потребує трудове виховання дошкільників, що здійснюють у процесі організованої та самостійної предметнопрактичної діяльності. Трудове виховання слід спрямовувати на формування у дітей:
    -    елементарної обізнаності з працею дорослих, інтересу й поваги до різних професій;
    -    ціннісного ставлення до результатів людської праці, бажання долучатися до посильної предметнопрактичної діяльності й прагнення виявляти творче ставлення до неї;
    -    базових умінь, навичок у різних видах праці та якостей особистості: відповідальність, самостійність, працелюбність, креативність.
    Не меншу увагу необхідно приділяти мотивації предметно-практичної діяльності дітей, формуючи мотиви соціально-морального, ціннісного, пізнавального, естетичного характеру (допомогти тим, хто поряд, заслужити довіру авторитетної людини, принести користь, радість іншим, потурбуватися про когось або опанувати певні вміння, зробити довкілля гарнішим, чистішим тощо).
    Якість освіти значно залежить від забезпечення наступності між суміжними освітніми ланками. На етапі дошкільної освіти реалізація наступності полягає у формуванні в дітей старшого дошкільного віку готовності до шкільного життя. Зокрема, у центрі уваги педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів має перебувати забезпечення формування в кожної дитини перед вступом до школи мінімального освітнього ядра та створення передумов для її безболісної адаптації до нового соціального середовища — школи.

    Важливо

    Не варто вдаватися до надмірної інтенсифікації інтелектуального розвитку (навчання читання, письма, лічби), до чого останнім часом схиляються окремі педагоги і батьки, мотивуючи це необхідністю якісної підготовки дитини до школи. Натомість у роботі зі старшими дошкільниками важливо посилити ціннісні аспекти виховного значення та забезпечити наступність у діяльності дошкільного навчального закладу і початкової школи з реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання

ВКЛАДЕННЯ

Лист МОНУ від 20.10.2016 № 1/9-561

Організація роботи у дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 н/р

Організація роботи з національно-патріотичного виховання в ДНЗ

Морально-етичний розвиток дітей дошкільного віку

 Організація роботи з музичного виховання у ДНЗ

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ

Вільна вакансія

  • Завідувач інклюзивно - ресурсного центру,
    З навантаженням 1 ст.

© Усі права захищено. Буча 2013-2017