Востаннє змінено: 31 січня 2018

Положення про відділ освіти

1. Загальні положення

1.1. Відділ освіти виконавчого комітету Бучанської міської ради (далі - відділ освіти) є структурним підрозділом виконавчого комітету Бучанської міської ради, який утворюється міською радою, та є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила і підпорядковується виконавчому комітету Бучанської міської ради та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. Відділ освіти утворений з метою управління закладами освіти, що є комунальною власністю Бучанської міської ради.

1.2. Відділ освіти у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, наказами департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради, виконавчого комітету міської ради та розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання встановлюються міською радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. Структура і штатний розпис відділу освіти складаються за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та затверджуються міським головою за поданням начальника відділу освіти.

1.4. Відділ є юридичною та неприбутковою особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. Юридична адреса: 08292 м. Буча, вул. Островського, 36 - А.

2. Основні завдання відділу освіти

2.1. Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на території Бучанської міської ради (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста).

2.2. Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних закладів освіти незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти.

2.3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

2.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними закладами освіти усіх типів і форм власності, розташованими на території міста.

2.5. Навчально-методичне керівництво та контроль закладів освіти, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих закладів освіти, а також закладів освіти інших форм власності.

2.6. Сприяння розвитку самоврядування у закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

2.7. Призначати керівника закладу освіти у порядку, визначеними законами та установчими документами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.8. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у освітньому процесі закладів освіти міста.

2.9.Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах освіти.

2.10.Здійснення міжнародного співробітництва.

3. Основні функції відділу освіти (відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень)

3.1. Організація мережі та здійснення керівництва закладами загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти міста:

3.1.1. здійснює управління закладами загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти усіх типів і форм власності, розташованими на території міста;

3.1.2. визначає потребу у закладах освіти усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

3.1.3. забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;

3.1.4. готує проекти рішень про закріплення за закладами загальної середньої освіти, крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та приватних шкіл, території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей шкільного віку та учнів;

3.1.5. вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про утворення закладів освіти для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі - й індивідуальне) та виховання у закладах загальної середньої освіти та спеціальних закладах освіти;

3.1.8. вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при закладах загальної середньої освіти, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном;

3.1.9. вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці;

3.1.10. погоджує проекти будівництва закладів освіти, сприяє їх раціональному розміщенню.

3.2. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в місті:

3.2.1. контролює дотримання закладами освіти усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

3.2.2. сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

3.2.3. контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти;

3.2.4. забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах освіти;

3.2.5. сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних закладах освіти;

3.2.6. проводить експертну оцінку статутів закладів освіти (крім вищих і професійно-технічних) комунальної та інших форм власності, готує їх до реєстрації у відповідному органі місцевого самоврядування.

3.3. Організація навчально-методичного забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти:

3.3.1. сприяє навчально-методичному забезпеченню закладів освіти;

3.3.2. вносить пропозиції щодо впровадження навчальних планів і програми, затверджених Міністерством освіти і науки України, у тому числі, експериментальних;

3.3.3. організує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

3.3.4. формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними заклади освіти;

3.3.5. видає інформаційно-методичні бюлетені.

3.4. Організація фінансового забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти:

3.4.1. сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти;

3.4.2. вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

3.4.3. контролює створення та аналізує використання у закладах загальної середньої освіти фонду загального обов'язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

3.5. Організація матеріально-технічного забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти:

3.5.1. сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

3.5.2. організує підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

3.5.3. здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.6. Організація діяльності учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти міста та забезпечення їх соціального захисту:

3.6.1. надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей;

3.6.2. сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти; здійснює соціально-педагогічний патронаж;

3.6.3. координує роботу закладів освіти, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

3.6.4. сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств;

3.6.5. забезпечує створення та функціонування психологічної служби в закладах освіти;

3.6.6. координує роботу, пов'язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів;

3.6.7. організує харчування дітей категорій у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів;

3.6.8. вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів;

3.6.9. прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з закладами вищої освіти на їх підготовку;

3.6.10. сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу;

3.6.11. організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

3.6.12. організує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України;

3.6.13. розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

3.7. Інша діяльність відділу освіти:

3.7.1. подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті; організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

3.7.2. інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті (не рідше ніж один раз на рік);

3.7.3. взаємодіє з органами громадського самоврядування;

3.7.4. забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

4. Права відділу освіти

4.1. Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

4.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів освіти всіх типів і форм власності.

4.3. Скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.

4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

4.6. Надавати платні послуги для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей.

4.7. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів освіти, які знаходяться на балансі відділу освіти.

4.8. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5. Керівництво та апарат управління

5.1. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням з начальником департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в закладах освіти не менш як 5 років та володіти державною мовою.

5.2. Начальник відділу освіти, представляючи інтереси міста в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.2.1. здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступника начальника та працівників відділу;

5.2.2. затверджує положення про підрозділи відділу освіти, функціональні обов'язки його працівників;

5.2.3. планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;

5.2.4. видає у межах компетенції відділу накази, організує і контролює їх виконання;

5.2.5. призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу, керівників комунальних закладів освіти відповідно до діючого законодавства;

5.2.6. заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу та керівників закладів освіти;

5.2.7. подає на затвердження міського голови проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;

5.2.8. розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу освіти;

5.2.9. затверджує штатні розписи закладів освіти;

5.2.10. створює комісію для розгляду клопотань та наданих пропозицій про нагородження кращих працівників освіти міста державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України;

5.2.11. відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису;

5.2.12. сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти, виховання.

5.3. Накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою, начальником департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

5.4. Начальник відділу освіти може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням начальника відділу освіти і за погодженням з начальником департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

5.5. Нормативи розрахунку чисельності апарату відділу освіти виконавчого комітету міської ради встановлюються відповідно до чисельності педагогічних працівників (у тому числі керівних кадрів), дітей і підлітків у віці від 0 до 18 років включно, а також – кількості відповідних закладів освіти (згідно з освітніми галузями):

5.5.1. посада заступника начальника відділу освіти встановлюється при наявності не менш, ніж 700 педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів;

5.5.2. посада заступника начальника відділу освіти з дошкільної освіти встановлюється на 30 дошкільних навчальних закладів міста, але не менш, ніж 1 посада на відділ;

5.5.3. посада головного спеціаліста відповідної категорії з питань загальної середньої освіти встановлюється на 400 педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, але не менш, ніж 1 посада на відділ;

5.5.4. встановлюється не менш, ніж 1 посада на відділ, посада спеціаліста відповідної категорії з питань виховної роботи та позашкільної освіти;

5.5.4. встановлюється не менш, ніж 1 посада на відділ, посада юриста;

5.5.5. посада спеціаліста відповідної категорії з охорони дитинства встановлюється на 5000 дітей і підлітків у віці до 18 років, але не менш, ніж 1 посада на відділ;

5.5.6. посада спеціаліста по роботі з педагогічними кадрами встановлюється при наявності в місті не менш, ніж 500 педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, але не менш, ніж 1 посада на відділ.

5.6. При відділі освіти може створюватися колегія. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника відділу. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника відділу.

5.7. При відділі освіти може створюватися рада з питань освіти (рада керівників закладів освіти), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості міста.

5.8. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється міський методичний кабінет (науково-методичний центр) як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником відділу освіти.

5.9. Для організації роботи з обдарованими дітьми, з метою здійснення організаційних, координуючих та навчально-методичних функцій у напрямку роботи з обдарованими дітьми при відділі освіти утворюється Центр з обдарованими дітьми як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником відділу освіти.

5.10. Для організації роботи психологічної служби, з метою здійснення організаційних, координаційних та навчально-методичних функцій у галузі практичної психології та соціальної педагогіки при відділі освіти утворюється Центр психологічної служби як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником відділом освіти.

5.11. Для організації роботи щодо забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, з метою організації проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження учнів спеціальних закладів освіти (шкіл-інтернатів) при відділі освіти утворюється Інклюзивно-ресурсний центр як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником відділу освіти.

5.12. Для організації роботи навчання та виховання учнів у позаурочний час, з метою організації напрямку національно-патріотичного виховання та спортивно-масової роботи серед дітей та учнівської молоді при відділі освіти утворюється Центр національно-патріотичного виховання та спортивної роботи як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником відділу освіти.

5.13. Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами виконавчого комітету міської ради, органами місцевого самоврядування, департаменту освіти і науки Київської обласної державної, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. Прикінцеві положення

6.1. Припинення діяльності відділу здійснюється шляхом його Реорганізації або ліквідації у випадках передбачених чинним законодавством.

6.2. Реорганізація або ліквідація відділу проводиться на основі рішення Бучанської міської ради.

6.3. При реорганізації відділу його права та обов'язки переходять до правонаступників. При реорганізації відділу вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників, якими має бути одна чи кілька неприбуткових організацій. Відділ не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутків.

6.4. У разі ліквідації відділу його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу місцевого бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

6.5. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в установленому для його прийняття порядку.

Завантажити Положення

Вакансія

Корисні посилання

показати більше

© Усі права захищено. Буча 2013-2019