Востаннє змінено: 31 січня 2018

Програма розвитку та функціонування системи освіти м. Буча на 2018-2019

Підготовка Програми розвитку та функціонування системи освіти міста Бучі на 2018-2019 роки (далі – Програма) зумовлена стратегічним розвитком України в Європейське співтовариство, процесами модернізації національної системи освіти в Україні, підвищенням ролі регіонального компонента в її розвитку. Особливістю освіти громади є її належний соціальний, культурний, науковий потенціал. Громада міста Бучі має потужні можливості для розвитку освітньої галузі.

Програма спрямована на реалізацію пріоритетних цілей, визначених Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Стратегією розвитку Київської області на період до 2020 року, проектом Програми розвитку системи освіти Київської області на 2016 – 2018 роки

Загальна спрямованість модернізації освіти м. Буча полягає у приведенні її у відповідність до європейських стандартів, потреб сучасного життя, цілеспрямованої орієнтації на задоволення запитів жителів міста у якісній та доступній освіті.

Нова Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти міста, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби.

Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб’єктів освітнього процесу, варіативності і відкритості школи, модернізацію змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, прийняття управлінських рішень.

Програма являє собою комплекс науково-методичних, матеріально-технічних, управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній максимально враховано суспільні потреби населення міста щодо рівня освіти, сучасні світові тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі педагогічних новацій.

Програма розвитку та функціонування системи освіти м. Буча на 2018-2019 роки покликана суттєво змінити регіональний освітній простір.

Станом на 01.01.2018 у м. Буча функціонують:

− 13 закладів дошкільної освіти (ЗДО), в яких виховується 2018 дітей:

Серед них:

- 8 закладів дошкільної освіти комбінованого типу комунальної форми власності, з них: 1 у складі навчально-виховного комплексу (НВК);

- 5 закладів дошкільної освіти приватної власності («Абетка», «Бамбіні хаус», «Академія мудрості», «Морквинка», «Лімпомпо»), з них: 3 у складі НВК;

− 9 закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО), у яких навчається 5357 учнів.

Серед них:

- 1 загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня (ЗОШ);

- 1 спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов (СЗОШ);

- 1 гімназія;

- 1 навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад «Берізка» (НВК);

- 3 навчально-виховний комплекс «спеціалізована загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» (НВК);

- 1 приватний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад «Академія мудрості»;

- 1 приватний загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів «Світограй»;

− 2 позашкільних заклади освіти, де виховуються 1251 дитина.

Серед них:

- 1 Бучанський центр позашкільної роботи (БЦПР);

- 1 Бучанська дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ).

Одним з основних завдань системи освіти міста є забезпечення доступу кожній дитині до дошкільної освіти шляхом урізноманітнення форм її здобуття, завершення будівництва, реконструкції та капітального ремонту закладів дошкільної освіти, будівництво нових закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів, проведення ліцензування приватних закладів освіти.

Забезпечення учням якісної освіти та справедливого доступу до неї в обсягах, визначених державними освітніми стандартами, розвиток мережі закладів освіти міста, розвиток мережі інклюзивних закладів освіти з урахуванням демографічних, економічних, соціальних перспектив розвитку міста, потреб громадян та суспільства; урізноманітнення моделей організації освіти; створення умов для розвитку закладів нового типу (гімназій, ліцеїв), підтримка приватної ініціативи щодо розвитку мережі закладів освіти.

Залишається актуальною проблема розширення та розвитку мережі закладів загальної середньої освіти і приведення її у відповідність до потреб міста.

Продовжується робота щодо організації інклюзивного навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами, реінтеграції дітей у сім’ї на інклюзивне навчання за місцем проживання та введення ставок асистента вчителя у закладах загальної середньої освіти і асистента вихователя у закладах дошкільної освіти.

Зміни у соціальному та економічному житті країни потребують підготовки та виховання компетентної, комунікабельної, творчої, гармонійно розвиненої особистості, здатної швидко адаптуватися до життєвих умов. З цією метою в місті проводиться системна робота щодо залучення обдарованої та талановитої молоді до різних галузей науки, техніки, культури і мистецтва, координації науково-дослідницької діяльності учнів, створення умов для їх духовного, інтелектуального, творчого розвитку та професійного самовизначення.

Один із важливих напрямів діяльності системи освіти міста – збереження мережі закладів позашкільної освіти, розвиток мережі груп, гуртків, інших творчих об’єднань за напрямами та профілями позашкільної освіти, урізноманітнення змісту та форм роботи у закладах позашкільної освіти.

Пріоритетним напрямом Програми є участь педагогів і учнів м. Буча у міжнародних освітніх програмах і проектах, розширення ділових контактів з урядовими і неурядовими організаціями, налагодження співпраці з міжнародними установами, фондами та фундаціями.

Забезпеченість закладів освіти сучасною комп’ютерною технікою та їх підключення до швидкісної мережі Інтернет, створення веб-сайтів у закладах освіти, організація дистанційного навчання учнів і вчителів, запровадження інформаційної системи управління освітою (ІСУО), розроблення електронних навчально-методичних комплексів з основ наук для учнів – необхідна умова розвитку сучасної освіти міста.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей державного, обласного та місцевого бюджетів, а також фінансових ресурсів, виділених інвесторами та міжнародними організаціями.

Системні зміни в сучасній освіті зумовили нові тенденції розвитку системи освіти міста Бучі.

Пріоритетними завданнями Програми на 2018-2019 роки є:

− розвиток освітньої системи громади та запровадження змін, які сприятимуть підвищенню її якості та ефективності;

− організація роботи з обдарованими дітьми;

− навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами;

− створення належних умов функціонування соціально-психологічної служби в місті;

− організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;

− забезпечення права на освіту та створення рівних можливостей для здобуття якісної освіти відповідно до потреб громадян;

− оновлення змісту і форм організації освітнього процесу;

− розвиток системи безперервної освіти та навчання упродовж життя;

− посилення кадрового потенціалу системи освіти (поліпшення умов проживання і запровадження ефективного механізму забезпечення житлом педагогічних працівників; організації ефективної роботи з молодими вчителями тощо);

− забезпечення громадянського, національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

− формування соціально активної, відповідальної та толерантної особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, європейської цивілізації;

− збереження, розширення та покращення матеріально-технічної бази закладів освіти;

− комп’ютеризація та інформатизація закладів загальної середньої освіти, створення оптимальної інформаційної інфраструктури в місті тощо.

Концепція розвитку та функціонування системи освіти м. Буча

на 2018-2019 роки

Сучасний заклад освіти має створювати умови для саморозвитку, самоствердження, самореалізації особистості. Умови, за яких дитина може проявити не лише інтелектуальну компетентність, але й соціальну компетентність.

Стратегічний пріоритет розбудови в Україні сучасної освітньої системи є магістральним шляхом втілення принципів найвищої соціальної цінності людини, реалізації права особистості на вільний розвиток.

Метою Концепції «Нової української школи» в місті Бучі є:

− забезпечення проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти; формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості;

− запровадження нового принципу педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці учня, вчителя і батьків;

− підвищення мотивації вчителя шляхом підвищення рівня його оплати праці, надання академічної свободи та стимулювання до професійного зростання;

− запровадження принципу дитиноцентризму (орієнтація на потреби учня); удосконалення монітрингу виховання;

− створення нової структури школи, що дасть змогу засвоїти новий зміст освіти і набути ключових компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості;

− створення навчально-виховних комплексів (ЗДО ­ – ЗЗСО);

− децентралізація та ефективне управління загальною середньою освітою, що сприятиме реальній автономії школи;

− створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, вчителів і батьків; створення необхідних умов для навчання учнів безпосередньо за місцем їх проживання.

Ключовими компетентностями, які будуть формуватися є:

− спілкування державною мовою,

− спілкування іноземними мовами,

− математична грамотність,

− компетентності в природничих науках і технологіях,

− інформаційно-цифрова компетентність,

− уміння навчатися впродовж життя,

− соціальні і громадянські компетентності,

− підприємливість та фінансова грамотність,

− екологічна грамотність і ведення здорового способу життя.

Реалізація Концепції в м. Буча передбачатиме перехід до педагогіки партнерства між учнем, вчителем і батьками, що потребує ґрунтовної підготовки вчителів за новими методиками і технологіями навчання, зокрема інформаційно-комунікативними технологіями. У рамках проекту кожна школа матиме право розробляти і впроваджувати власні освітні програми відповідно до державного стандарту загальної середньої освіти.

Стратегічними напрямами подальшого розвитку та функціонування системи освіти міста є:

− забезпечення всім громадянам рівних можливостей для здобуття якісної освіти, постійне підвищення якості освітніх послуг, оновлення змісту та форм організації освітнього процесу;

− упровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року;

− запровадження принципів децентралізації та розширення участі місцевої громади у розвитку освітньої системи регіону;

− запровадження нового змісту освіти, який заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації у суспільстві; розширення та удосконалення мережі базових закладів освіти; забезпечення професійної орієнтації старшокласників, розвиток учнівського лідерського руху;

− створення умов для розвитку і стимулювання здібних та обдарованих учнів;

− розвиток лінгвістичної, природничо-математичної освіти, формування інформаційно-комунікаційних компетентностей;

− забезпечення громадянського, національно-патріотичного виховання молоді;

− сприяння формуванню нової генерації лідерів, які мають сучасне бачення розвитку демократичної, правової та незалежної держави.

Діяльність закладів освіти Нової української школи (НУШ) спрямована на удосконалення системи освіти, вироблення інноваційної освітньої стратегії, створення належних умов для забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, оновлення її змісту, освітнього процесу, підготовки учнів до життя в умовах інформаційного суспільства.

Метою діяльності НУШ в м. Буча є:

− створення ефективної моделі освітньої системи міста з врахуванням принципу децентралізації;

− створення інноваційної моделі сучасного закладу освіти, діяльність якого спрямовується на розвиток здібностей та обдарувань учнів та надання механізму надання освітніх послуг;

− запровадження нового змісту освіти, який заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації у суспільстві;

− реалізація нових підходів до організації освітнього процесу, що враховують майбутню професійну діяльність, потреби конкретного регіону, громади задля якомога повнішого врахування освітніх запитів та потреб;

− забезпечення якісної освіти за індивідуальною освітньою траєкторією з вибором орієнтиру на подальший напрям вибору професії в системі неперервної освіти.

Формування мережі закладів освіти у рамках проекту «Нова українська школа» (НУШ) сприятиме навчанню і вихованню дітей з дошкільного віку до свідомого вибору професії, активному запровадженню сучасних технологій та методик навчання і виховання.

НУШ забезпечить якісну підготовку дитини, розвиток здібностей, інтелекту, моральних якостей, сформує фізично та психічно здорову розвинену особистість, що усвідомлює свою життєву позицію, будує власний життєвий проект.

Навчальний заклад НУШ швидко і гнучко реагуватиме на освітні потреби учнів, батьків.

Основною діяльністю НУШ є навчально-виховна, дослідницька робота, впровадження досягнень сучасної науки, апробація та використання сучасних методик та технологій, електронних засобів навчання, встановлення партнерських стосунків з навчальними закладами інших країн.

Завданнями закладів НУШ є:

− запровадження інноваційної моделі новітнього сучасного навчального закладу, з високим рівнем якості освіти, новітнім навчально-методичним та інформаційним забезпеченням, потужним кадровим потенціалом;

− удосконалення та поліпшення якості освіти; розроблення, апробація та використання інноваційних методів навчання; проведення відповідних моніторингових досліджень якості освіти та особистісного розвитку учнів;

− виховання різнобічно та гармонійно розвинутої, національно свідомої, життєво компетентної, творчої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення;

− створення ефективної системи профорієнтаційної роботи відповідно до вимог сучасних світових економічних відносин;

− впровадження в практику особистісно орієнтованих підходів до організації освітнього процесу;

− створення умов для отримання освіти, що задовольняє потреби учнів та батьків та сприяє самореалізації компетентної життєво успішної особистості;

− створення умов для виявлення та розвитку здібностей та обдарувань, самореалізації особистості в різних видах діяльності;

− реалізація індивідуальних творчих здібностей педагогів та учнів;

− психолого-педагогічна підтримка та супровід кожної дитини, створення умов для оволодіння ними навиками науково-дослідницької діяльності.

Практична реалізація неперервного ланцюжка освіти «від раннього розвитку до свідомого вибору професії» здійснюється за 4 принципами:

− новий освітній простір;

− сучасний контент;

− ефективні технології;

− результативний менеджмент.

У закладі НУШ заплановано реформування змісту освіти на основі компетентнісного підходу за напрямами:

− мультифілологічна освіта;

− інформатизація освіти;

− інтеграція навчання,

− міжпредметні зв’язки,

− диференціація навчання.

Заклад освіти буде працювати в режимі «Школи повного дня».

У НУШ буде запроваджено такі зміни:

− запровадження компетентнісного підходу,

− диференціації навчання,

− розвантаження навчальних програм,

− внесення змін до програм початкової школи, школи II ступеня,

− впровадження технологій, форм, методів відповідно до вікових особливостей дитини,

− зняття фіксованої кількості годин на вивчення кожної теми.

Напрями реформування системи освіти в школі

«Нової української школи»:

− Мультифілологічна освіта:

- вивчення української, англійської мови (1-10 класи) на основі компетентнісного підходу,

- вивчення другої іноземної мови (5-10 класи; з 2 класу – факультативно),

- студії за вибором дитини (польська, іспанська, німецька, чеська, французька, італійська, китайська, японська мови).

− Інформатизація освіти:

- створення єдиного інформаційного простору закладу освіти;

- створення персонального освітнього середовища вчителя;

- хмарний офіс,

- онлайн-навчання,

- електронний щоденник,

- електронний журнал,

- блоги вчителів та класів,

- створення каналу закладу освіти на You Tube,

- програмування (з 1 класу).

− Міжпредметні зв'язки (використання STEAM – технологій у освітньому процесі)

− Інтеграція навчальних предметів

Передбачається:

- вибір предметів для поглибленого та профільного вивчення згідно власних освітніх потреб та даних психолого-педагогічної діагностики;

- введення в робочий навчальний план курсів за вибором, що допомагатимуть професійно зорієнтувати учня;

- створення умов для індивідуального розвитку учнів;

- організація освітнього процесу з широким використанням інформаційно-комунікаційних, інтерактивних технологій.

− Забезпечення різноманітності форм здобуття освіти:

- створення можливостей для батьків обирати форму і місце здобуття освіти для дітей;

- створення умов для розвитку дистанційної, мережевої, змішаної форми здобуття середньої освіти, екстернатної і сімейної (домашньої) форми індивідуальної освіти;

- забезпечення педагогічного патронату з належним визнанням результатів такого навчання.

− Національно-патріотичне виховання.

− Професійна орієнтація учнівської молоді:

- забезпечення координації та співпраці всіх соціальних інституцій, закладів освіти, організацій, установ та окремих учасників профорієнтаційного процесу в межах міста, області, України, а саме: дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних закладів освіти, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів зайнятості, закладів охорони здоров'я, служб у справах сім'ї та молоді, засобів масової інформації, батьків та інших;

- забезпечення наступності, цілеспрямованості та безперервності профорієнтаційної роботи у закладах освіти;

- застосування сучасних інноваційних технологій для профорієнтації учнівської молоді;

- підготовка педагогічних працівників до проведення профорієнтаційної роботи.

− Формування нової генерації лідерів, які мають сучасне бачення розвитку демократичної, правової та незалежної держави:

- розвиток різних напрямів виховної роботи через організацію діяльності органів учнівського самоврядування;

- налагодження співпраці органів учнівського самоврядування з державними органами влади та місцевого самоврядування з метою реалізації суспільно значущих програм та проектів.

− Інклюзивна освіта:

- формування розгалуженої мережі закладів з інклюзивним навчанням та вихованням;

- розробка індивідуальних програми розвитку, що включатимуть корекційно - реабілітаційні заходи, психолого-педагогічний супровід і засоби для навчання таких дітей.

Змістові лінії НУШ

Мета: втілення ідей формування адаптивного освітнього середовища, спрямованого на реалізацію «свободи творчості дитини у навчанні та розвитку».

Умови й засоби реалізації:

Використання досвіду прогресивних світових моделей, в основі яких є:

− громадсько-державне управління закладом освіти,

− SТЕМ-освіта,

− побудова індивідуальної освітньої траєкторії дитини на основі вивчення її творчих здібностей та вподобань,

− свобода педагогічної творчості вчителя,

− формування здоров'язбережувального середовища освіти,

− пріоритетність розвитку емоційного інтелекту дитини та естетичного виховання,

− реалізація принципів паритетності стосунків учасників освітнього процесу (учитель – учень – батьки),

− відсутності сегрегації учнів у класі, у тому числі – впровадження інклюзивного навчання,

− практикозорієнтованості навчання (в їх основі – проектна діяльність учнів, діагностика і профорієнтація) тощо.

Базові принципи реалізації:

− Демократизація освітнього процесу. Врахування рівноправності стосунків усіх учасників освітнього процесу.

− Науковість і нормативна відповідність формування сучасного змісту освіти.

− Системність, цілісність і безперервність взаємозв'язків освіти і виховання.

− Гуманізація суб'єктних стосунків, правила нерепресивної свідомості.

− Технологічність і креативність управління освітнім середовищем.

− Гнучкість і варіативність навчально-виховного процесу.

− Cоціалізація дитини з урахуванням культурно-національних викликів і глобалізації процесів освіти.

Освітні технології, які реалізуються:

− проектне навчання, технологія життєвого проектування;

− технологія навчання як дослідження;

− індивідуалізоване, групове кооперативне навчання;

− інтерактивні (діалогові) технології навчання;

− інформаційно-комунікативні й медійні освітні технології;

− інтегральні технології навчання, у тому числі – кейс-технологія;

− міждисциплінарність та прикладне спрямування вивчення предметів природничо-математичного циклу;

− використання засобів дидактичної гри у навчанні;

− технології ноосферної (сугестивної) освіти;

− технології розвитку критичного мислення;

− технології розвитку творчої особистості тощо.

Завантажити Програму

Вакансія

Корисні посилання

показати більше

© Усі права захищено. Буча 2013-2019