Нормативно-правове забезпечення

Завантажити документ | .DOC:

ПОЛОЖЕННЯ_про_ММК.docx

Міський методичний кабінет
Місце знаходження (адреса): м. Буча, вул. Островського, 36-А
Телефон: (045) 9749707

План роботи ММК на 2019-2020 навчальний рік

У своїй діяльності міський методичний кабінет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Національною доктриною розвитку освіти України, Положенням про міський методичний кабінет, іншими документами та урядовими рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, Департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації, КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», відділу освіти Бучанської міської ради.

Методична робота з педагогічними кадрами шкіл, дошкільних та позашкільних установ проводилася згідно з планом відділу освіти та міського методичного кабінету, а також відповідно до структури, затвердженої науково-методичною радою відділу освіти. Міський методичний кабінет відділу освіти працює над підвищенням якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення освітнього процесу педагогічними кадрами та його результативністю, впровадженням елементів педагогічних технологій, розширенням дослідно-експериментальної роботи.

Методична робота спрямована на вирішення таких завдань:
– науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
– трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота;
– інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;
– консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу, досягнень психолого-педагогічних наук;
– комплекс методологічних, педагогічних, методичних, культурологічних проблем, які розв’язуються шляхом активного залученням педагогів до практичної діяльності, спрямованої на підвищення їх професіоналізму;
– менеджмент інноваційних технологій, проектна діяльність педагогічних працівників;
– активна участь педагогів навчальних закладів міста у дослідно-експериментальній та інноваційній діяльності;
– виявлення перспективного педагогічного досвіду та його впровадження у освітній процес шляхом створення міської системи ППД;
– створення міської освітньої інформаційної мережі.
– всебічне оцінювання особистісних рис і професійних умінь педагога;
– вивчення та впровадження інноваційних педагогічних технологій;
– підвищення науково-теоретичного та загальнокультурного рівнів педпрацівників, їх психолого-педагогічної майстерності;
– формування у педпрацівників готовності до творчості, самоосвіти і саморозвитку;
– розвиток у закладах освіти міста сприятливих умов для розумового, творчого, фізичного, соціального, духовного розвитку кожного учня.

Головні зусилля зосереджені на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їх професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, втіленню інновацій.

У місті створена структура методичної роботи, яку складають: методична рада, 21 міська методична комісія, 3 творчі групи, 18 майстер-класів, консультаційні пункти, творчі лабораторії, професійні клуби.

Пріоритетні напрями організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами

 • Інформаційно-методичний супровід діяльності освітніх закладів міста із забезпечення якісної освіти.
 • Науково – методичне забезпечення професійної підготовки вчителя в умовах профільного навчання та підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.
 • Формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до актуальних проблем психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду.
 • Створення умов для розвитку педагогічної ініціативи, підвищення загально-дидактичного, науково-методичного та професійного рівнів.
 • Забезпечення високої інформаційної насиченості змісту науково-методичної роботи, її відповідність поставленій меті і завданням, поглиблення її науковості та практичної спрямованості.
 • Здійснення контролю і надання підтримки навчальним закладам в апробації навчальних програм і підручників, електронних засобів навчального призначення, реалізації нових педагогічних методик і технологій.
 • Вивчення професійних досягнень вчителів, класних керівників, вихователів, узагальнення їх досвіду та його впровадження в практику роботи педагогічних колективів міста.
 • Стимулювання ініціативи та активізація творчості педагогічних колективів у  дослідно-експериментальній та інноваційній діяльності, спрямованої на оновлення і розвиток освітнього процесу, здійснення моніторингу результативності цієї діяльності.
 • Забезпечення ефективної оперативної інформації про нові методики, технології, організацію і діагностику освітнього процесу.
  Підвищення якості науково-методичної роботи зі шкільними і міськими методичними комісіями та їх керівниками щодо забезпечення професійної підготовки педагога до надання освітніх послуг високої якості.
 • Активне залучення кращих педагогічних працівників міста до організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами через удосконалення її структури, до керівництва міськими професійними об’єднаннями педпрацівників.
 • Впровадження в практику роботи закладів дошкільної освіти інноваційних технологій навчання і виховання.
 • Інформаційно-методичне забезпечення впровадження інклюзивної моделі освіти для дітей з особливими потребами, дітей з особливостями психофізичного розвитку щодо впровадження інклюзивної освіти для інтеграції таких дітей в освітній  процес сучасного навчального закладу з метою їх соціалізації та адаптації до суспільного життя.Організація методичної роботи з педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти  щодо впровадження нових Державних стандартів освіти.
 • Підвищення рівня взаємодії психологічної служби з педагогічними колективами закладів освіти, забезпечення психологічного супроводу методичних заходів.
 • Організація проходження педагогічними працівниками курсової підготовки відповідно до плану проведення курсів підвищення кваліфікації, проблемно-тематичних і авторських курсів на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», надання допомоги у виборі й виконанні докурсових і післякурсових завдань.
 • Використання атестації, конкурсів, творчих звітів, оглядів педагогічної майстерності та інших форм роботи для росту професійної майстерності розвитку творчої активності й результативності праці педагогів.
 • Впровадження моніторингових досліджень з метою вивчення результативності освітньої та методичної роботи у закладах освіти.
  Спрямовування методичної роботи на формування професійної компетентності педагогів.
 • Створення власного іміджу кожного навчального закладу.

Організація роботи педагогічних колективів закладів освіти міста та методичного кабінету відділу освіти за науково – методичною проблемою: «Розвиток педагогічної ініціативи, підвищення загально – дидактичного, науково-методичного та професійного рівня педагогів, їх інноваційної культури в умовах оновлення національної освіти».

Методична служба відділу освіти працює над  розвитком творчої активності педагогів, керівників закладів освіти: підвищення  кваліфікаційного та  професійного рівня, компетентності, духовності та відповідальності працівників освіти за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.